PRONAĐITE NAS
PRONAĐITE NAS
O NAMA
O NAMA
KONTAKT
KONTAKT
Garantni uslovi i servis


QSP garantira da će proizvod, ako ga pravilno koristite prema priioženim uputstvima, u garantnom roku praviIno funkcionisati. QSP se obavezuje da će na Vaš zahtjev ako bude predložen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti kvar i druge tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali prilikom normalne upotrebe proizvoda. Pod drugim nedostacima se ne smatra karakteristika koja je zajednicka svim proizvodima određenog modela ili serije. Ukoliko u roku od 10 dana po prijemu proizvoda na servis u garantnom roku kvar ne bude otklonjen, produžuje se garancija proizvoda za onoliko koliko je trajao opravak. Ukoliko u zakonski predviđenom roku od 45 dana po prijemu proizvoda u servis, kvar ne bude otklonjen, QSP se obavezuje da će proizvod zamijeniti novim istim modelom ili adekvatnim zamjenskim modelom istih ili boljih karakteristika. Adekvatnim se smatra model nasljednikom serije koja se više ne proizvodi ili model koji cjenovno odgovara iznosu koji je kupac platio u vrijeme kad je kupovao nov proizvod. QSP se obavezuje da će osigurati servis u roku trajanja proizvoda u vlastitom ili ugovorenom aranžmanu izuzev ako drugačije nije navedeno. Garancija počinje teći danom preuzimanja proizvoda što će kupac po potrebi dokazati ovjerenim garantnim listom.

1. Garancija 36 mjeseci vrijedi za:
 • CRT i LCD monitori,
 • računari HP i Lenovo (ukoliko nije drugačije naglašeno od strane prodavca).
2. Garancija 24 mjeseca vrijedi za:
 • Philips TV aparati,
 • Olympus digitalni fotoaparati,
 • Asus laptopi.
3. Garancija 12 mjeseci vrijedi za:
 • Računari, laptopi (ukoliko nije drugačije naglašeno od strane prodavca),
 • skeneri, printeri, multifunkcijski uređaji, projektori, grafičke kartice,
 • digitalni fotoaparati, optički uređaji, aktivna mrežna oprema,
 • UPS uređaji.
4. Garancija 6 mjeseci:
 • Sony Playstation uređaji i oprema,
 • mp3 playeri i USB Flash memorija,
 • notebook baterije i adapteri,
 • Canyon proizvodni program.
5. Garancija 3 mjeseca:
 • Lampe za projektore.
6. Garancija 30 dana:
 • Oprema u vrijednosti do 30,00KM (ukoliko nije drugačije naglašeno od strane prodavca), pokloni.
7. Pravo na garanciju se ne može ostvariti u slijedećim slučajevima:
 • ako se kupac nije pridržavao uputa za upotrebu proizvoda,
 • ako je proizvod servisirala nestručna ili neovlaštena osoba,
 • ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom,
 • ako su u proizvod ugrađeni dijelovi koji su prouzrokovali kvar ili neku vrstu kvara u uređaju,
 • ako je korišten neorginalni potrošni materijal.

       U garanciju ne ulaze mehanička oštećenja nastala krivnjom korisnika nakon preuzimanja opreme, oštećenja nastala uslijed previsokog ili prenisog napona , više sile (udar groma, strujni udar, poplava, požar, zemljotres i sl.), curenjem baterije itd. Uočene nedostatke na proizvodu u smislu mehaničkih oštečenja kupac je dužan odmah prijaviti, a najkasnije u roku od jednog radnog dana po preuzimanju robe, jer se naknadna reklamacija neće uvažiti. U garanciju ne ulaze dijelovi koji se stalno troše (glava igličnih pisača, riboni, tinte, toneri, razvojne jedinice). Garanciji takođe ne podliježe nedostatak od 3 defektna pixela na displeju monitora, ukoliko proizvođač nije naveo drugačije ili na garantnom listu nije navedeno drugačije. U garanciju ne ulazi bilo koja vrsta "software" niti QSP odgovara za bilo koju vrstu podataka koji se nalaze na novom ili servisiranom uređaju. Vrijeme zagarantovanog servisiranja je 3 do 5 godina od dana kupovine proizvoda, prodavac zadržava pravo da u post-garantnom periodu prozvod, koji se nalazi na servisiranju, zamijeni drugim odgovarajućim ekvivalentnim proizvodom, ukoliko su troškovi servisiranja približno jednaki ili veći od cijene novog ekvivalentnog proizvoda.